Värmepumpen spelar huvudrollen i ett förnybart Europa.

Av Anders Birgersson, 10 juli 2017

Hur långt måste vi ha kommit 2030 för att nå energimålen som är
satta till 2050? Det är frågan som en ny rapport beställd av den
tyska tankesmedjan Agora Energiwende svarar på. Och insikten är
tydlig. Det är värmepumpen som måste ersätta oljan i våra
värmesystem.

Agora Energiwende är finansierad av Stiftung Mercator och European Climate Foundation och i rapporten identifieras de metoder som krävs för att klara utsläppsmålen i Tyskland. Här är de viktigaste punkterna från rapporten, tillsammans med en kort kommentar om hur läget ser ut i Sverige. 

 

Oljeplattform.jpg1. Fasa ut oljan
En kostnadseffektiv, miljövänlig energimix för uppvärmning består mest troligt av cirka 40 procent naturgas, 25 procent värmepumpar och 20 procent fjärrvärme. Resterande del består även i det mest ambitiösa målet av biobränslen (10 procent) och olja (5 procent). I det här scenariot ligger uppvärmningen från naturgas på ungefär samma nivåer som idag, medan oljeuppvärmning nästan helt ersatts av värmepumpar. Fjärrvärme är en annan nyckelfaktor för att klara behovet. År 2030 kommer fjärrvärmen primärt att försörjas via Cogeneration Power Plants (kraftverk som producerar både elektricitet och värme), men allt eftersom kommer ett skifte ske mot sol, geotermisk värme, industriell spillvärme och storskaliga värmepumpssystem.

Som en jämförelse har vi i Sverige redan minskat antalet oljepannor från cirka 350 000 anläggningar till endast 20 000. En utfasning som vi klarat av på bara lite drygt tio år!

2.Minska energibehovet.Thermostat.jpg
För att möta målen som satts upp för 2030 måste energianvändningen i byggnader minska med 25 procent jämfört med nivåerna för 2015. Energieffektivitet är en grundläggande faktor för att få ner koldioxidutsläppen eftersom det gör klimatarbetet mer kostnadseffektivt. För att lyckas krävs en omställning till betydligt mer energieffektiva hus – de nuvarande nivåerna inom byggsektorn är långt ifrån tillräckliga. I Sverige förväntas byggnadsreglerna skärpas ytterligare från 2021.

3.Täpp igen värmepumpsglappet.Geopump.jpg
De senaste siffrorna visar att ungefär två miljoner värmepumpar kommer att ha installerats i Tyskland fram till 2030, men fem till sex miljoner skulle behövas. För att täppa igen det här glappet behöver värmepumpar inte bara installeras vid nybyggnation, utan även i befintliga byggnader. Exempelvis i system där värmepumpar kan stå för grundbehovet av värme och varmvatten och där oljeuppvärmning kan gå in som spets om kapaciteten inte räcker till. I Sverige värms redan fler än 50 procent av privatbostäderna med värmepump, och siffran fortsätter att öka. 

4.Bygg ut den förnybara elproduktionen.Solcell.jpg
År 2030 behöver 60 procent av energikonsumtionen komma från förnybara källor. I takt med att antalet värmepumpar och elbilar ökar kommer också behovet av elektricitet att öka. För att nå målen behöver elektriciteten komma från koldioxidneutrala energikällor, och här kommer dagens planerade utbyggnad inte att räcka till.

I Sverige står enbart vattenkraften för 40-50 procent av vår elproduktion, vilket innebär att vi är redan idag är nära siffran som Tyskland strävar mot. I jämförelse med andra europeiska länder har Sverige i många avseenden redan tagit ett stort steg i energiomställningen, mycket tack vare värmepumpsrevolutionen som startade i mitten av 2000-talet.

Uppvärmnng i byggnader jämförrelse andelen värmepumpar 

Intresseområden: Miljö , Energi

Anders Birgersson

Anders är Produktchef och har även koll på alla siffror med mer än 20 års erfarenhet av IVT Värmepumpar.
Detta visste du inte om Anders:
På fritiden tar han gärna en tur med båten på sjön Sommen med sin familj.